Stresstest is een proces

Het uitvoeren van de stresstest is een proces. De eerste twee ambities zijn het uitvoeren van  stresstestlight voor 2020 (ambitie 1 van het Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie) en de daaropvolgende risicodialoog voor 2021 (ambitie 2). In onderstaand schema is hiervoor een stappenplan opgesteld.

Het doel van de stresstestlight is agendering en bewustwording van de mogelijke kwetsbaarheden van een gebied als gevolg van veranderingen in het klimaat. De inzichten van de klimaateffectatlas geven een eerste indruk van klimaateffecten door hitte, droogte, wateroverlast en overstromingen (stap 1 van de stresstestlight in het schema). Deze effecten in combinatie met inzicht in de aanwezige kwetsbaarheden (stap 2)  geven een praatprent voor overleg met professioneel betrokkenen (stap 3). Hieruit komt een beeld met uitleg van effecten en mogelijke kwetsbaarheden en ook de niet-kwetsbaarheden en/of witte vlekken.

Het doel van de risicodialoog is tweeledig: de dialoog draagt bij aan het vergroten van het bewustzijn over de kwetsbaarheid voor klimaatextremen en wordt gebruikt om te bepalen wat we kunnen doen om de kwetsbaarheden te verkleinen en hoe we dit gaan aanpakken. De risicodialoog is een iteratief proces. Het is vooral een organisatorische uitdaging tot samenwerking en overeenstemming. Als eerste (stap 1 van de risicodialoog) vindt communicatie plaats met relevante betrokken over de uitkomst van de stresstestlight. Overleg is  gericht op:

  • Bewustwording van kwetsbaarheden
  • Zijn de in beeld gebrachte kwetsbaarheden juist?
  • Welke kansen biedt de verandering van het klimaat?
  • Welke problemen of toekomstige problemen willen we oplossen?
  • Op welk schaalniveau liggen oplossingen (lokaal of regionaal)?
  • Welke meekoppelkansen kunnen we benutten?
  • Is er behoefte aan aanvullende onderzoeken of kennis?
  • Wat heeft de hoogste prioriteit

Parallel kan desgewenst een rekensessie lopen of volgen om meer inzichten te creëren in een effect (in combinatie met) een kwetsbaarheid of bijvoorbeeld een bepaald gebied (dit is de zwarte pijl in onderstaand schema).

Tussenresultaten worden met betrokken teruggekoppeld en bijgesteld en ook aspecten als wijzen van  stimuleren, enthousiasmeren, reguleren, calamiteitenbeheersing komen in deze fase aan de orde. Uiteindelijk moet dit leiden tot een gezamenlijke agenda om vanuit je eigen gebied/gemeente Nederland in 2050 klimaatrobuust en waterbestendig in te hebben gericht.